بی انگیزگی کارکنان را متوقف کنیم!

در خصوص کارکنان با انگیزه تاکنون مطالب بسیارنوشته شده است. به یقین این افراد کلید راهیابی یک سازمان به موفقیت هستند. اما ضروری است بیشتر روی متوقف نمودن و کاهش بی انگیزگی که اغلب بین کارکنان قدیمی و با سابقه رخ می دهد، تمرکز کنیم.کارمندان جدید بسیار با انگیزه هستند و البته طبیعی است که…