چرا آموزش ها در سازمان ها پایدار و اثربخش نیستند و چه باید کرد؟

سازمانها سالانه هزینه های هنگفتی برای آموزش و پروش کارکنان خود صرف می کنند ولی نتیجه دلخواهی از سرمایه گذاری خود به دست نمی آورند. در واقع یادگیری به عملکرد بهتر سازمانی منجر نمی شود زیرا کارکنان زود به روشهای قدیمی ی انجام کارها برمی گردند. از تحقیقات بدست آمده مشخص شد فقط یک مدیر…