آیا آموزش تنها راهکار توانمندسازی کارکنان است ؟

اهمیت و ضرورت توانمندسازی سازی منابع انسانی بعنوان یک سرمایه ارزشمند برای سازمان ها در عصر حاضر مسلم و محرز بوده و پرداختن به آن برای مدیران و صاحبان کسب و کاراز جمله عوامل حیاتی و موثر در دوام وپایداری کسب و کار است.  هر جا صحبت از توانمندسازی کارکنان است، بی چون وچرا آموزش…

اصول هفتگانه مدیریت کیفیت

هفت اصل مدیریت کیفیت هفت اصل مدیریت کیفیت،که مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت ISO بر پایه آن اصول مدیریت کیفیت استوار است توسط کمیته ISO/TC 176 بروزآوری شده است و در پیوست ب استاندارد ISO 9001:2015 تشریح شده است. در ویرایش قبلی استاندارد ایزو ISO 9001:2008 هشت اصل مدیریت کیفیت تعریف شده بود که در ویرایش…