5 رکن اصلی کانون ارزیابی

طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه مدیران کانون ارزیابی و توسعه مدیران یک مکان خاص نیست. کانون ارزیابی ترکیبی ساختاریافته از تکنیک ها و روش های ارزیابی است که تحت شرایط کنترل شده و با استفاده از ابزارهای ارزیابی سازمان ها را در زمینه ارزیابی شایستگی کارکنان یاری می دهد. سازمان ها بمنظور ارزیابی…