مدل شایستگی موثر و کارآمد چیست ؟

تغییرات پرشتاب و گسترده­،  دنیای اقتصاد و کسب و کارها را در کلیه زمینه ها  با چالش های متعدد مواجه ساخته است. چالش ضعف شایستگی های مدیریتی ازجمله مواردی است که در اغلب کسب و کارها اعم از دولتی و خصوصی مشکلات و پیچیدگی های خاصی را ایجاد کرده،  به همین دلیل همه سازمان­­های پیشرو…