8 پله برای رسیدن به مدل شایستگی سازمان ها

مدل شایستگی مبنایی برای ارزیابی شایستگی مدیران قرار می گیرد . اهمیت شایستگی و مدل شایستگی هر روز در حال افزایش است به همین دلیل است که مدل شایستگی بی کیفیت و ضعیف طراحی شود سایر اقدامات منابع انسانی را تحت شعاع قرار می دهد و اثر بخشی این اقدامات را کمتر می کند .…